فرم ثبت محصول سنگ آهن

مشخصات معدن

مشخصات محصول

محصول | آنالیز
شماره
نوع سنگ
Fe(t)
FeO
SiO2
S/SO3
CaO
MgO
P/P2O5
Al2O3
ToO2
Moisture
 
ظرفیت تولید
شماره
ظرفیت تولید ماهانه (تُن)
تنّاژ دپو موجود در تاریخ بازدید (تُن)
 
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : pdf, png, zip, jpg, jpeg, حداکثر اندازه فایل: ۲۰ MB.